Condicions generals de contractació

El present acord regula les condicions generals de compra dels serveis oferts a la present pàgina web per INCOUEN INTERNET S.L. (d'ara endavant Utensilis) amb NIF nº B55203467 i domicili a Mas Masdevall, Olot (17800) Girona, apartat de correus 185 d'Olot.
El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i contracta algun dels nostres serveis, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l'enllaç “Avisos Legals”.
El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.
El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF al moment de la contractació.

1. Preus i impostos
En contraprestació pels serveis contractats, el CLIENT accepta pagar expressament a Utensilis les quantitats especificades al moment de la contractació en la relació de preus establerts a la web app.Utensilis.com per als serveis seleccionats.
Els serveis que s'ofereixen en aquesta web estan subjectes a l'Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada servei.
Una vegada finalitzada la selecció de serveis, i de manera prèvia a la confirmació de la comanda en pantalla, apareixerà el preu final de la compra que inclourà l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit) que es reflectiran en l'ordre de comanda al moment d'efectuar la contractació i en la factura.
No s'inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

2. Procediment de compra
A través d'aquesta pàgina web solament podran realitzar comandes persones amb capacitat legal de contractar i societats.
A la pàgina web es detallen tots els nostres serveis de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la contractació es va indicant a la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos:
a. Per tramitar la comanda, si és la primera vegada que accedeix al nostre portal, cal omplir un formulari de registre amb les seves dades personals, crear un compte personal com a usuari i donar d'alta una empresa. Completat aquest pas rebrà, en el correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s'ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de contractació bastarà que introdueixi el seu nom d'usuari i contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu de la seva custòdia. A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.
b. Seleccionar els serveis i la durada dels mateixos.
c. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen els serveis seleccionats i es calcula el preu total.
d. Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels presents termes i condicions de venda.
e. A la pàgina web se li indicarà el procediment de pagament.
f. Una vegada premut el botó "Contractar" es procedirà a la confirmació de la comanda mitjançant correu electrònic que s'activarà una vegada rebut el pagament.
El CLIENT es dóna per informat que les descripcions dels serveis oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

3. Pagament i períodes de pagament
El pagament dels serveis es realitzarà mitjançant domiciliació bancària en la modalitat triada pel CLIENT que podrà ser mensual o anual, per la qual cosa el client, una vegada cursada la comanda, haurà de facilitar-nos les seves dades bancàries.
L'acceptació d'aquest contracte implica l'autorització perquè Utensilis realitzi els càrrecs corresponents al pagament dels serveis en el compte facilitat.
Els pagaments són previs a la prestació del servei, per la qual cosa Utensilis no proporcionarà el servei sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament del mateix. Utensilis es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

4. Disponibilitat, Durada del contracte, Renovació i Cancel·lacions
Els serveis oferts per Utensilis es troben disponibles per a la seva contractació exclusivament a Espanya.
Les comandes es processaran una vegada que s'hagi rebut correctament el pagament.
El contracte estarà en vigor per a tota la durada fixada i es renovarà automàticament per períodes equivalents tret que el CLIENT manifesti per escrit la seva voluntat de no renovar-ho amb anterioritat al venciment.
El present contracte pot ser cancel·lat en qualsevol moment per la voluntat del CLIENT. La cancel·lació del contracte implicarà que Utensilis deixarà de prestar els serveis una vegada conclòs el període corresponent a l'últim pagament rebut i, sense perjudici de l'establert en la clàusula 7 de desistiment, NO donarà dret a la devolució les quantitats ja abonades.
En cas d'incompliment, qualsevol de les parts podrà instar a la cancel·lació del contracte. En el cas que la cancel·lació sigui deguda a un incompliment per part de Utensilis, sempre que l'incompliment no quedés solucionat en un termini màxim de 15 dies des de la seva notificació, el CLIENT tindrà dret a sol·licitar la devolució dels imports corresponents als serveis no prestats.
És responsabilitat exclusiva del CLIENT recuperar tots els arxius allotjats per Utensilis amb anterioritat al venciment del contracte. Una vegada finalitzat el contracte Utensilis tancarà l'accés i procedirà a l'eliminació de tots els arxius i informació sense conservar còpies.

5. Factures
Una vegada realitzat el pagament corresponent, rebrà la Factura de la seva compra en format PDF en el correu electrònic que hagi indicat a aquest efecte al moment de tramitar la comanda.
El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant Utensilis exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

6. Garantia
A Utensilis ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat encara que, donada la naturalesa dels mateixos, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu el servei no tingui un funcionament correcte haurà de comunicar-nos-ho al més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l'error, solucionar-la el més aviat possible.

7. Dret de Desistiment
Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte.
Per exercir el dret de desistiment, haurà de vostè notificar-nos a INCOUEN INTERNET S.L. c/ Santa Coloma, 55, 17800 Olot, correu electrònic: info@Utensilis.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment:
A l'atenció de
INCOUEN INTERNET S.L.
c/ Santa Coloma, 55
17800 Olot
info@Utensilis.com

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:
Rebut/Demanat el:
Nom del consumidor:
Signatura del consumidor
Data

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva banda d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.
Conseqüències del desistiment:
En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.
Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
Si el servei, objecte del present contracte, s’hagués iniciat durant el termini de desistiment, d'acord amb l'article 108.3 de la Llei 1/2007, podrem retenir la part proporcional corresponent al servei prestat i, en el cas que el servei s'hagi prestat totalment, d'acord amb l'article 103.a de la citada Llei, el dret de desistiment no serà aplicable.

8. Perfecció del contracte i modificacions dels serveis
El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del servei i l'enviament al CLIENT d'un correu electrònic de confirmació amb una descripció del servei contractat.
Utensilis es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

9. Obligacions de les parts
Ambdues parts es comprometen a respectar les condicions d'accés, ús, obligacions i responsabilitats recollides en els “Avisos Legals”.
Utensilis es compromet a proporcionar al CLIENT els serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació dels mateixos, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d'un equip tècnic i informàtic adequat.
El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del servei seleccionat en el temps i forma fixats i acordats.
Utensilis no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics i d’altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a Utensilis qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

10. Comunicacions
Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de Utensilis qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement de Utensilis actualitzant el seu perfil a la nostra pàgina web.
En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, li informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatius a la nostra web i als serveis en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l'adreça d'e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l'opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça info@Utensilis.com indicant a l'assumpte la paraula BAIXA.

11. Compromís, acceptació i validesa del contracte
El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privacitat de la pàgina web.
El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.
El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Contractar” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

12. Normativa Aplicable
El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles.
En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

13. Dades personals
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ens faciliti per realitzar el procés de contractació i els derivats de la prestació del servei, són confidencials i que s'incorporaran a un fitxer de “Gestió” responsabilitat de INCOUEN INTERNET S.L., amb la finalitat de proveir-li els serveis contractats, així com remetre-li informació comercial dels nostres serveis, inclusivament per correu electrònic i que seran tractades d'acord amb la Política de Privacitat que ha acceptat al moment de realitzar el registre.
A qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes establerts legalment, podent dirigir-se a la següent adreça: INCOUEN INTERNET, S.L. - Responsable de Dades Personals – Mas Masdevall, Olot (17800) Girona, apartat de coreus 185 d’Olot.
Tenint en compte que el desenvolupament del present contracte implica l'accés als fitxers de tractament de dades personals responsabilitat del CLIENT per part de Utensilis, aquest en compliment de l'article 12 de la LOPD, com a encarregat de tractament, queda autoritzat al seu accés i tractament única i exclusivament per portar a terme el servei objecte del present contracte, i amb subjecció a les següents especificacions:
a. Únicament tractarà les dades personals conforme a la finalitat i instruccions del CLIENT.
b. No aplicarà o utilitzarà les dades personals subministrades amb finalitats diferents a les que figura en el present contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a d’altres persones, excepte per a la subcontractació de serveis de hosting i informàtics. Tota altra subcontractació requerirà l'autorització del Responsable.
c. Adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa que li corresponguin per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Per a això aplicarà totes les mesures de seguretat de nivell bàsic exigides en el Reial Decret 1720/2007.
d. Finalitzada la prestació, les dades personals seran destruïdes o retornades al CLIENT.
e. Totes les dades personals subministrades tenen caràcter de confidencial, i en cap concepte podran ser revelades, amb excepció dels supòsits en què sigui necessari per al desenvolupament de la prestació del servei objecte del contracte i en els casos legalment establerts. Utensilis haurà de comunicar i fer complir als seus empleats les obligacions establertes en el present contracte i, en concret, les relatives en deure de secret i seguretat. El compliment d'aquestes obligacions seguiran vigents encara finalitzada la relació contractual entre les parts.
f. Comunicarà al responsable dels fitxers, qualsevol sol·licitud d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que rebi en els terminis i formes previstes en la Llei.
En el cas que Utensilis incompleixi algun dels requisits i estipulacions pactades en el present contracte i destini les dades a una altra finalitat, o els comuniqui, serà considerat responsable del tractament, i respondrà de les infraccions en què hagués incorregut personalment, exonerant de tota responsabilitat al responsable dels fitxers.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Contractació han estat actualitzades amb data 3/6/2016. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i serveis oferts. Per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.